برچسب: عجایب باستانی

باستان شناسی 0

باستانشناسی

باستانشناسی مقدمه باستانشناسی از یك سو مسیر تاریخ را تعیین می كند و از سوی دیگر مادر تاریخ است. روشن كردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از...