برچسب: عصر نوسنگی

ریتون چیست تکوک چیست 0

ریتون چیست؟

ریتون چیست؟ هزاران سال پیش در عصر نوسنگی زمانی که بشر می کوشید از ابزارهای سنگی استفاده کند؛ به طور اتفاقی از مزایای گِل آگاهی یافت. بنابراین فراوانی و نیز دسترسی آسان به آن...