برچسب: نصیحت های کوروش

کوروش نامه 0

کوروش نامه

کورش نامه بهترین کتابی که از دوران قدیم، تاریخ و افسانه را با پند و عبرت در امیخته و دستور العمل جامعی در کیفیت کارهای بزرگ کوروش داده، کتابی است به نام سیروپدی یا...