برچسب: نماد شیر و عقاب در گنج یابی

0

معنی و مفهوم نماد شیر و عقاب در گنج یابی چیست؟ | هدف استفاده از این نمادها در دوران باستان چه بوده است؟

نماد شیر و عقاب در گنج یابی از لحاظ مفهومی و تفسیری بسیار نزدیک بهم هستند چیزی که مشخص است منطقه یک محیط باستانی و دارای ارزش و سختی خود است در نمادهای ترکیبی...