برچسب: نماد و نشان سنگ اسکون

سنگ اسکون نماد چیست؟ 0

سنگ اسکون نشان چیست؟

سنگ اسکون نشان چیست؟ باید گفت که این سنگ یکی از نمادهای باستانی اسکاتلند است. طبق افسانه سنگ شنی توسط حضرت یعقوب به جای بالشت استفاده شد همان وقت که او خواب دید که...