برچسب: نماد و نشان پرنده ها

پرنده در حالت نشسته 0

پرنده در حالت نشسته

پرنده در حالت نشسته : حالت پروبال وسرپا بودن یا نبودن پرنده در رمزگشایی اهمیت بسیاری داره، وهمچنین پرنده ای اگر تخم گذار باید به خصوصیاتش آشنا بود واین مورد را دانست که تخم...