برچسب: نماد پرندگان در گنج یابی

نماد پرندگان در گنج یابی 1

تفسیر نماد پرندگان در گنج یابی

دوستان درمورد نماد پرندگان در گنج یابی تفسیر وجود قبر و مالی سبک هر دو کاملا درست هست.  ببینید حالت بالو پر و سرپابودن یا نبودن پرنده بسیار میتونه در رمزگشایی به ماکمک کننده باشه واینکه...