برچسب: نماد گاو در گنج یابی چه تفسیری دارد نشان سر گاو تندیس گاو گاو نر و ماده در گنج یابی

0

منظور از نماد گاو در گنجیابی چیست؟ | علائم گنج موجود در نماد گاو چیست؟

مفهوم نماد گاو در گنجیابی معانی و توضیحات زیادی طبق نظریه های افراد مختلف دارد علامت گنج گاو میتواند به نهر اشاره کند وقتی شکارچیان گنج علامت گاو نر را مشاهده میکنند باید به دنبال...